Powstanie ogród przy lidzbarskim zamku

Powstanie ogród przy lidzbarskim zamku

Lidz­bar­ski zamek jest z pewnością wizy­tówka miasta, opo­wia­da­jącą zarazem o histo­rii. W ramach prac i trze­ciego etapu pro­jektu „Kon­ser­wa­cja i restau­ra­cja XIV wiecz­nego zamku w Lidz­barku War­miń­skim – perły archi­tek­tury gotyc­kiej w Pol­sce” odtwo­rzone zostaną frag­menty daw­niej ist­nie­ją­cych ogro­dów. Remont obej­mie także most na przed­zam­czu oraz nie­które pomiesz­cze­nia.

Pom­nik Histo­rii, któ­rym jest Lidz­bar­ski zamek bisku­pów to miej­sce, w któ­rym prze­by­wały ważne oso­bi­sto­ści w tym Ignacy Kra­sicki. Biskup kochał przy­rodę i przy­czy­nił się do znacznego roz­kwitu ogro­dów w Lidz­barku War­miń­skim. Zamek wspo­mi­nano jako oto­czony licz­nymi rośli­nami, pała­cy­kami ogro­do­wymi i pawi­lo­nami, które nie­stety znisz­czono pod­czas wojen. Pozo­stał jeden ele­ment, w któ­rym aktu­al­nie mie­ści się Miej­ska Biblio­teka Peda­go­giczna – oran­że­ria. Reali­zo­wany pro­jekt przyczyni się do czę­ścio­wego odtwo­rze­nia ogro­dów oraz zmian w zamku wpływając na zwiększenie atrakcyjności i spę­dza­ny czas pośród przy­rody.

Jak daw­niej wyglą­dały ogrody przy zamku?

O daw­nych ogro­dach wokół zamku, dowie­dzieć się można m.in. z pozo­sta­łych listów Igna­cego Kra­sickiego. Beata Hol­zhey z Muzeum War­miń­skiego wspo­mina o rosną­cych nar­cy­zach, hia­cyn­tach, pier­wiosn­kach, które kwi­tły wio­sną. Na wzgó­rzu „Kra­si­czy­nie” znaj­do­wała się oran­że­ria z figow­cami, jaśmi­nami, cytry­nami, waw­rzyn­kami oraz poma­rań­czami. W póź­niej­szym cza­sie biskup urzą­dził rów­nież 27-metrową ana­na­sar­nię. Ogrody były zde­cy­do­wa­nie zachwy­ca­jące, dla­tego również pomysł ich odtwo­rze­nia.

Co się zmieni przy Lidz­bar­skim Zamku?

Trze­ci etap pro­jektu „Kon­ser­wa­cja i restau­ra­cja XIV wiecz­nego zamku w Lidz­barku War­miń­skim – Perły archi­tek­tury gotyc­kiej w Pol­sce” obej­muję sze­reg prac. Część ogro­dów ulo­ko­wa­nych w suchej fosie oraz mię­dzy­mu­rzach zamku zosta­nie odtwo­rzona. Wyko­nany zosta­nie również remont mostu na przed­zam­czu i nie­któ­rych pomiesz­czeń. W ogro­dzie powsta­nie ency­klo­pe­dia drzew, tablice z kodami QR, rzeźby oraz Teatr Kwia­tów. Wew­nątrz zamku wyre­mon­to­wane pomiesz­cze­nia i przy­zie­mie, gdzie daw­niej ist­niała kuch­nia zam­kowa. Zapla­no­wano w tym miej­scu również wystawę, przed­sta­wia­jąca funk­cjo­no­wa­nie kuchni od XIV w. do począt­ków XX w. W kaplicy, w któ­rej odby­wają się liczne uro­czy­sto­ści, śluby, kon­certy będzie miała miej­sce kon­ser­wa­cja instru­mentu. Mał­go­rzata Jac­kie­wicz-Gar­niec wspo­mina także o nie­wiel­kim pomiesz­cze­niu, które słu­żyło za toa­lety za cza­sów ist­nie­nia sie­ro­cińca. Po reno­wa­cji znaj­do­wać się tam będzie wystawa mul­ti­me­dialna, wspo­minająca okres 75 lat funk­cjo­no­wa­nia sie­ro­cińca. Zamek będzie posia­dał w piw­ni­cach pla­no­wane ścieżki arche­olo­giczne, nowe oświe­tle­nie w salach wysta­wo­wych oraz moni­to­ring.

Prace w ramach pro­jektu, finan­so­wane są z Fun­du­szy EOG, Mini­ster­stwa Kul­tury Dzie­dzic­twa Naro­do­wego i Sportu oraz Samo­rządu Woje­wódz­twa War­miń­sko-Mazur­skiego. Pow­stałe ogrody mają być miej­scem spa­ce­rów, odpo­czynku, jak również edu­ka­cji przy­rod­ni­czej.