Zabytki i miejsca związane z historią w Lidzbarku Warmińskim, które warto zobaczyć.

Zabytki i miejsca związane z historią w Lidzbarku Warmińskim, które warto zobaczyć.

Powiat Lidzbarski umieszczony w województwie warmińsko-mazurskim posiada liczne, dobrze zachowane zabytki, które z pewnością są wizytówką tutejszych terenów. Siedzibą powiatu jest miasto-Lidzbark Warmiński, słynące z Zamku Biskupów Warmińskich oraz Wysokiej Bramy. Jakie zabytki i miejsca warto zobaczyć w Lidzbarku?

Zabytki i miejsca związane z historią w Lidzbarku Warmińskim

Miejsc na mapie Lidzbarka Warmińskiego wartych odwiedzenia nie brakuje.  Bogactwa w postaci najcenniejszych zabytków gotyckich w Polsce oraz pozostałości z dawnych lat istotnie są takimi miejscami. Znany i dobrze zachowany Zamek Biskupów Warmińskich, pozostałości murów obronnych, jak również Wysoka Brama to miejsca warte odwiedzenia i zobaczenia podczas wizyty w Lidzbarku.

Wieża Ciśnień

Wpisana do rejestru zabytków w roku 1996 kolejowa wieża wodna, mieszcząca się w Lidzbarku Warmińskim wyłączona z użytku 1992 roku.. Wybudowana w 1912 roku, aby spełniać funkcję zaopatrywania mieszkańców w wodę.  Aktualnie nieużytkowana wieża zlokalizowana jest przy stacji kolejowej, gdzie znajduję się najwyższy punkt miasta-ulica Szwoleżerów.

Zamek Biskupów Warmińskich

Zamek Biskupów Warmińskim jest wizytówką miasta, stając się obowiązkowym punktem do zobaczenia w Lidzbarku Warmińskim. Budowla wybudowana w latach 1350-1401 jako siedziba dawnych władców świeckich i duchowych na Warmii – Biskupów Warmińskich, pełniąc także funkcję klasztoru. W zamku spotykały się i tworzyły również ważne osobistości dla historii m.in Mikołaj Kopernik i Ignacy Krasicki. Aktualnie w miejscu powstało muzeum, w którym można przede wszystkim zapoznać się z historią i zobaczyć pamiątki zbierane przez dawniej zamieszkujących miejsce biskupów.

Fragmenty murów miejskich

Pozo­sta­ło­ści Murów miej­skich wzno­szo­nych do II połowy XIV wieku w Lidz­barku War­miń­skim mieszczą się w czę­ści pół­noc­nej oraz wschod­niej mia­sta, gdzie peł­niły funk­cję ochronną. Pozo­stałe gra­nice mia­sta zabez­pie­czała rzeka Łyna, jak również usy­pi­ska chro­niące mia­sto przed ata­kami. Za zakoń­cze­nie budowy zabez­pie­czeń mia­sta, zakłada się rok 1357, większość z for­ty­fi­ka­cji została jednak roze­brana w XIX wieku. Pozo­sta­ło­ści miesz­czące się przy uli­cach Reja, Kajki, Hożej oraz Kaspro­wi­cza. zostały pod­dane rewi­ta­li­za­cji i są udo­stęp­nione do zwie­dza­nia. Obszar murów miej­skich i oko­lica zostały objęte ochroną prawną.

Kolegiata św. Apostołów Piotra i Pawła

Gotycki kościół św. Piotra i Pawła został wybudowany w I połowie XIV, a jego pierwotna powierzchnia została rozbudowana w latach 1892-1896. We wnętrzu świątyni warto zobaczyć przede wszystkim takie dzieła, jak sklepienia gwieździste z XIV wieku oraz obraz z XVII wieku namalowany przez Macieja Jana Meyera, przedstawiający św. Walentego. Mieszczący się przy placu kościelnym budynek jest od 2008 roku siedzibą kapituły kolegiaty.

Wysoka Brama

Wznie­siona w 1352 roku jedna z trzech bram, pro­wa­dzą­cych do Lidz­barka War­miń­skiego uznana została zaby­tek pierw­szej klasy. Korpus peł­niący funk­cję bramy, jest przede wszystkim połą­cze­niem dwóch półokrą­głych baszt, znaj­du­ją­cych się po jego bokach. Upa­mięt­nia­jąc wyda­rze­nia zwią­zane z wybu­chami ognia w 1520 roku w kamien­nych ścia­nach, zostały wmu­ro­wane kule. Daw­niej do czasu zakoń­cze­nia I wojny świa­to­wej brama z basz­tami peł­niła funk­cję aresztu sądo­wego, a zamu­ro­wane okna i blendy pochodzą z tego okresu. Wysoka Brama jest atrak­cją tury­styczną mia­sta, jed­nak wnę­trze nie jest udo­stęp­nione do zwie­dza­nia.

Okoliczne miejsca, które warto zobaczyć

Planując dłuższą trasę lub pobyt w Lidzbarku Warmińskim, warto odwiedzić również okoliczne miejsca. Powiat Lidzbarski posiada wiele terenów, które zachwycą osoby interesujące się historią i dawnymi budynkami. Poniżej przedstawiamy miejsca w okolicach Lidzbarka Warmińskiego powiązane z okoliczną historią.

Jeziorany- pozostałości dawnego zamku biskupów Warmińskich

Pozostałości dawnego zamku, wybudowanego w XIV wieku po przeróbkach użytkowane są aktualnie jako ratusz. Zakończenie budowy wcześniej istniejącego zamku, szacuję się na rok 1373. Największe zniszczenia, miały miejsce podczas uderzenia pioruna, który wszczął pożar w roku 1783 i zmusił do rozebrania trzech skrzydeł zamku. Dzisiaj ratusz funkcjonuję jako siedziba władz miejskich, a budowlę warto zobaczyć udając się na ulicę Zamkową 4 w Jezioranach.

Baszta Bociania

Baszta bociana to najlepiej zachowana budowla gotycka na terenach Dobrego Miasta, położona nad rzeką Łyną. Umieszczona przy murach obronnych, pełniła funkcję ochronną, a jej nazwa pochodzi od bocianów, które od stuleci tworzyły swoje gniazda na jej dachu. Aktualnie odwiedzając basztę, można zwiedzić galerię sztuki „Baszta Bociana” oraz Muzeum Historii Dobrego Miasta. Zwiedzając miejsce, istnieje możliwość wypicia kawy w zlokalizowanej w gotyckiej budowli kawiarence.