Przebudowa drogi Lidzbark Warmiński – Wozławki z przekroczonym budżetem

Przebudowa drogi Lidzbark Warmiński – Wozławki z przekroczonym budżetem

Zarząd dróg w Olsz­ty­nie zakoń­czył z dniem 14 grud­nia, moż­li­wość wpły­wa­nia ofert doty­czą­cych inwe­sty­cji, obej­mu­ją­cej drogę woje­wódzką nr 513. Prze­targ doty­czył prze­bu­dowy drogi z naprawą nawierzchni na 20 kilo­me­tro­wym odcinku Lidz­bark War­miń­ski – Wozławki. Oferty, które wpły­nęły są niemal dwukrotnie wyższe, od przewidzianego budżetu przeznaczonego na inwestycję. 

Obec­nie w złym sta­nie tech­nicz­nym droga, miesz­cząca się na odcinku drogi woje­wódz­kiej numer 513 miała przejść znaczną meta­mor­fozę. Zaj­mu­jący się prze­targiem wła­ści­ciel dróg, którym jest Zarząd Dróg w Olsz­ty­nie pla­no­wał prze­bu­dowę oraz naprawę znisz­czo­nej drogi w odcinku od skrzy­żo­wa­nia z drogą kra­jową numer 51 miesz­czą­cej się w gmi­nie Lidz­bark War­miń­ski, do odda­lo­nego o pra­wie 20 km skrzy­żo­wa­nia w miej­sco­wo­ści Wozławki na dro­dze kra­jo­wej nr 57.

Reali­za­cja zada­nia obejmowała przeprowadzenie prze­targu, na wyko­na­nie modernizacji drogi. Istotnymi czyn­ni­kami, mających wpływ na wybór realizacji, miał być przede wszystkim zamierzony budżet oraz okres gwa­ran­cji, który oferuje firma. Zama­wia­jący okre­śla­jąc budżet pro­jektu zaplanował, że koszty zmiesz­czą się w gra­niach 95,67 mln zło­tych. Do dnia 14 grud­nia 2021 roku, wpły­nęło jednak pięć ofert. Każda oferta, obej­muję okres 8 let­niej gwa­ran­cji, która była oce­niana w przy­go­to­wa­niu ofer­to­wym. Żadna z nich jed­nak, nie mie­ści się w pla­no­wa­nym budże­cie, bowiem koszt najtańszej oferty wynosi 178,5 mln zło­tych. Naj­ko­rzyst­niej­sza oferta, wpły­nęła od firmy Uni­bep z Biel­ska Podla­skiego. Pod­czas gdy, doj­dzie do sytuacji pod­pi­sa­nia umowy na reali­za­cję, podmiot zobo­wią­zany jest prze­pro­wa­dzić prace w okre­sie nie dłuż­szym niż 18 mie­sięcy.

Moder­ni­za­cja drogi woje­wódz­kiej

Prace zwią­zane z prze­bu­dową drogi, w szczególności obej­mują:

  • Rozbu­dowę drogi, która posiadać ma klasę G,
  • wzmoc­nie­nie nawierzchni, do zapew­nie­nia nośno­ści do 115 kN/oś
  • budowę chod­ni­ków,
  • korektę  łuków,
  • zatoki auto­bu­so­we,
  • przej­ścia dla pie­szych,
  • inne działania zwią­za­ne z pra­cami przy dro­dze m.in. wycinka zie­leni,
  • poprawa jako­ści skrzy­żo­wań znaj­du­ją­cych się przy dro­gach.

Pla­no­wane prace są kolej­nym eta­pem moder­ni­za­cji, które obejmują drogę woje­wódzką nr 513. Wcze­śniej­sze zapla­no­wane inwe­sty­cję, były współ­fi­nan­so­wane z Unii Euro­pej­skiej, miesz­cząc się w zaplanowanym budże­cie 80mln oraz 100mln zło­tych. Droga prze­bie­ga­jąca przez obszar powia­tów Lidz­bar­skiego a także Bar­to­szyc­kiego jest finan­so­wana ze środ­ków Zarządu Dróg Woje­wódz­kich w Olsz­ty­nie.