Wawel Północy – Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Wawel Północy – Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Zamek w Lidz­barku War­miń­skim jest głów­nym punk­tem Zabyt­ko­wym dla odwie­dza­ją­cych mia­sto. Budowla zamiesz­ki­wana w okre­sie wła­dzy świecko duchow­nej przez Bisku­pów, pocho­dzi z XIV wieku. Obec­nie nazy­wana Pol­skim Wawe­lem pół­nocy lub Zam­kiem bisku­pów War­miń­skich. Dzi­siej­sze muzeum uzna­wane jest przede wszystkim jako jeden z naj­le­piej zacho­wa­nych zabyt­ków na War­mii z okresu śre­dnio­wie­cza. Jaka jest histo­ria tego miej­sca? Co można aktu­al­nie zoba­czyć odwie­dza­jąc zamek?

Histo­ria Zamku w Lidz­barku

Znaj­du­jący się pomię­dzy rzeką Łyną i jej dopły­wem – rzeką Sam­sarna zamek, wybu­do­wany został w latach 1350-1401 przez bisku­pów War­miń­skich. Miej­sce było stałą sie­dzibą duchow­nych, któ­rzy od 1243 roku spra­wo­wali wła­dzę świecka i duchową na War­mii, pełniąc również funkcję klasztoru,. Decy­zję o loka­li­za­cji głów­nej sie­dziby bisku­pów pod­jął Jan I z Myślni. Zamek w tam­tym okre­sie peł­nił funk­cję miesz­kalno użyt­kowe i został kil­ku­krot­nie roz­bu­do­wany, stop­niowo zysku­jąc także funk­cję obronną. Było to miejsce spo­tkań waż­nych dla kraju oso­bi­sto­ści, któ­rzy w nim miesz­kali oraz two­rzyli m.in. Miko­łaja Koper­nika, Jana Dan­tyszka, Sta­ni­sława Hozju­sza, jak również Igna­cego Kra­sic­kiego.

Wawel Pół­nocy aktu­al­nie

Biskupi przez lata zamiesz­ki­wa­nia w zam­ko­wych murach klasz­toru, cenili wysoko pojętą sztukę, która aktu­al­nie ma bar­dzo wysoką war­tość histo­ryczną. Zacho­wane dzieła oraz wystrój zamku obej­rzeć można pod­czas wizyty w powsta­łym muzeum.  Zobaczyć można również dawne uzbro­je­nia oraz pozo­stałe pamiątki po zamiesz­ku­ją­cych bisku­pach. Zacho­wany bar­dzo dobry stan wizu­alny budowli, pozwo­lił w szcze­gól­no­ści okre­ślić zamek, jako jedną z naj­le­piej zacho­wa­nych budowli śre­dnio­wiecz­nych w Pol­sce. Od 2018 roku zamek bisku­pów War­miń­skich uzna­wany jest za pomnik oraz zaby­tek grupy 0.  Obecnie na terenie muzeum trwa przygotowanie do kolejnego etapu restauracji zamku, który ma się zakończyć do 2024 roku.